Som Sambath, Leadership forum in Cambodia

Som Sambath, Leadership forum in Cambodia

Som Sambath, Leadership forum in Cambodia

Debating Skills Som Sambath

Debating Skills Som Sambath

Debating Skills Som Sambath

រូបមន្ត៤៤៣ ដឹកនាំជីវិតជោគជ័យ របស់ លោក សោម សម្បត្តិ | Som Sombath

រូបមន្ត៤៤៣ ដឹកនាំជីវិតជោគជ័យ របស់ លោក សោម សម្បត្តិ | Som Sombath

រូបមន្ត៤៤៣ នេះសិក្សាស្រាវជ្រាវដោយលោក សោម សម្បត្តិ នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនថ្នាំពណ៌ជាតិ លេខ៤ខាងដើមមាន សុខភាព សុវត្តិភាព សមត្ថភាព និងវិបុលភាព។ លេខ៤បន្ទាប់មាន កម្លាំកាយ កម្លាំងចិត្ត កម្លាំងប្រាជ្ញា និង កម្លាំងស្មារតី។ លេខ៣ខាងចុងមាន ការងារ ពេលវេលា និង មនុស្ស។

The Leadership Day 2016 Debating Som Sambath

The Leadership Day 2016 Debating Som Sambath

The Leadership Day 2016 Debating Som Sambath

Som Sambath សោម សម្បត្តិ

Som Sambath សោម សម្បត្តិ

Som Sambath សោម សម្បត្តិ

How to upgrade your income, Som Sambath. គន្លឹះបង្កើនចំណូល ដោយលោក សោម សម្បត្តិ

How to upgrade your income, Som Sambath. គន្លឹះបង្កើនចំណូល ដោយលោក សោម សម្បត្តិ

Humanities | Looking 2016 | SOM SOKHUN looking for his older brother SOM SAMBATH who lost in the war

Humanities | Looking 2016 | SOM SOKHUN looking for his older brother SOM SAMBATH who lost in the war

The humanities program call it is not a dream, was established in cooperation between the General Bayon Radio and Television and phone handset.  'This is not the dream of a humanitarian program, created in order to provide free services to the people of Cambodia in search of relatives who went missing during the war and post-war era.  The humanities program call it is not a dream, will be compiled the biographies of the people who put the words and actions of Research and search results to be released on Bayon TV.  People who lost relatives and did not result from pursuing and intends to get humanities services in search missing, please contact our hotline number is:(855)0975 097 097 or visit the website www.closer.com.kh. Please Like, Share, Comment & Subscribe! Thanks... ****************************************** *** Official Youtube Channel: www.youtube.com/channel/UCzjHg0g2h9abG3Oeop-vUSw?sub_confirmation=1 *** Official Facebook Page: www.facebook.com/ItsnotadreamCambodian www.facebook.com/ItsnotadreamCambodia *** Official Group នេះមិនមែនជាសុបិន www.facebook.com/groups/774516256002627 ***​​ Official Twitter: Twitter.com/itsnotadreamCam *** www.closer.com.kh *** E-Mail info@closer.com.kh *** Contact (855)975 097 097 *** working time: 8-12am & 2-5pm Monday-Friday Please Like, Share, Comment, Join & Subscribe! Thanks... ******************************************************************** កម្មវិធី​មនុស្ស​ធម៌​ «​នេះ​មិនមែន​ជា​សុបិន» ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​ក្រោម​កិច្ចសហការ​រវាង​អគ្គនាយកដ្ឋាន​វិទ្យុ និង​ទូរទស្សន៍​បាយ័ន និង​ក្រុមហ៊ុន​ទូរស័ព្ទ​មិត្តហ្វូន។ «នេះ​មិនមែន​ជា​សុបិន» ជា​កម្មវិធី​មនុស្ស​ធម៌ ដែល​បង្កើត​ឡើង​ក្នុង​គោលបំណង​ផ្ដល់​សេវាកម្ម​ឥតគិត​ថ្លៃ​ដល់​ប្រជាជន​កម្ពុជា​ក្នុង​ការ​ស្វែង​រក​សាច់ញាតិ​ដែ​លបាន​បាត់ខ្លួន​នៅ​ក្នុង​សម័យ​សង្គ្រាម ក្រោយ​សង្គ្រាម និង​ក្នុង​សម័យ​បច្ចុប្បន្ន។ កម្មវិធី​មនុស្ស​ធម៌​ «នេះ​មិនមែន​ជា​សុបិន» នឹ​ងធ្វើ​ការ​ចង​ក្រង​នូវ​ជីវប្រវត្តិ​របស់​ប្រជាជន​ដែល​បាន​ដាក់​ពាក្យ​ស្វែងរក និង​សកម្មភាព​នៃ​ការ​ចុះ​ស្រាវជ្រាវ និង​លទ្ធផល​នៃ​ការ​ស្វែងរក ដើម្បី​ដាក់​បញ្ចាំង​លើ​កញ្ចក់​ទូរទស្សន៍​បាយ័ន។ ប្រជាជន​កម្ពុជា​ដែល​បាន​បាត់​សាច់​ញាតិ និង​មិន​បាន​ទទួល​លទ្ធផល​ពី​ការ​ខំស្វែងរក និង​មាន​បំណង​ទទួល​បាន​សេវាកម្ម​មនុស្សធម៌​ក្នុង​ការ​ស្វែងរក​ជន​បាត់​ខ្លួន​នេះ សូម​ទំនាក់ទំនង​មក​លេខ hotline​របស់​យើង​ខ្ញុំ គឺ៖ ០៩៧៥ ០៩៧ ០៩៧ ឬ​ចូល​អាន​គេហទំព័រ www.closer.com.kh។ សូមទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំ ក្រុមការងារ កម្មវិធីមនុស្សធម៌ «នេះមិនមែនជាសុបិន» លេខទូរស័ព្ទ៖ ០៩៧៥ ០៩៧ ០៩៧ អ៊ីម៉ែល៖ info@closer.com.kh គេហទំព័រ៖ www.closer.com.kh អាស័យដ្ឋាន៖ ភូមិឬស្សីស្រស់ សង្កាត់និរោធ ខណ្ឌមានជ័យ ភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ********************************* Le programme de sciences humaines de l'appeler n'est pas un rêve, a été établi en coopération entre le général Bayon Radio et Télévision et combiné téléphonique. "Ce n'est pas le rêve d'un programme humanitaire, créé pour fournir des services gratuits au peuple cambodgien à la recherche de parents disparus pendant la guerre et l'après-guerre. Le programme de sciences humaines de l'appel n'est pas un rêve, sera compilé les biographies des personnes qui mettent les mots et les actions de la recherche et les résultats de recherche à être publié sur Bayon TV. Les personnes qui ont perdu des parents et qui n'ont pas résulte de la poursuite et l'intention d'obtenir des services de sciences humaines dans la recherche manquante, s'il vous plaît contactez notre numéro hotline est: (855) 0975 097 097 ou visitez le site www.closer.com.kh. J'aime, partagez, commentez et abonnez-vous! Merci... *** Chaîne officielle Youtube: www.youtube.com/channel/UCzjHg0g2h9abG3Oeop-vUSw?sub_confirmation=1 *** Page officielle de Facebook: Www.facebook.com/ItsnotadreamCambodian Www.facebook.com/ItsnotadreamCambodie *** Groupe officiel នេះ មិនមែន ជា សុបិន www.facebook.com/groups/774516256002627 ***​​ Official Twitter: Twitter.com/itsnotadreamCam *** www.closer.com.kh *** Courriel info@closer.com.kh *** Contact (855) 975 097 097 *** temps de travail: 8-12am & 2-5pm lundi-vendredi S'il vous plaît comme, partagez, commentez, rejoignez et souscrivez! Merci... ************************************ 社会研究程序中调用不是梦,成立于通用巴戎寺广播电视和电话听筒之间的合作。 “这不是在向柬埔寨人民寻找在战争期间和战后失踪亲属提供免费服务一个人道主义项目的梦想。 通话的社会研究课程不是梦,会被编译谁把话说的研究和研究成果的行为人的传记被巴戎电视台上公布。 谁失去了父母,谁不具备起诉和失踪的研究取得的人文服务的意图的结果的人,请联系我们的热线电话号码为:(855)0975 097 097或访问网站www.closer.com.kh。 喜欢,分享,评论和订阅!谢谢... ***官方YouTube频道: www.youtube.com/channel/UCzjHg0g2h9abG3Oeop-vUSw?sub_confirmation=1 *** Facebook官方页面: Www.facebook.com/ItsnotadreamCambodian Www.facebook.com/ItsnotadreamCambodie ***官组នេះមិនមែនជាសុបិន www.facebook.com/groups/774516256002627 ***​​ Official Twitter: Twitter.com/itsnotadreamCam *** www.closer.com.kh ***电子邮件info@closer.com.kh ***联系(855)975 097 097 ***工作时间:8-12am&2-5pm周一至周五 请喜欢,分享,评论,并订阅加入!谢谢...

អោយតែបានញ៉ែ Khmer Guitar Cover by Sambath Ahnitto

អោយតែបានញ៉ែ Khmer Guitar Cover by Sambath Ahnitto

បទ:អោយតែបានញ៉ែ ពេលទំនេរចេះតែនិពន្ធលេង យ៉ាម៉េចយ៉ាងម៉ាសូមកុំប្រកាន់។ មិនចំលងពីគេនោះទេ។ តោះស្ដាប់កំសាន្តទាំងអស់គ្នា។ Like my page Here: https://www.facebook.com/pages/Sambath-Ahnitto/708554769229469

PhnomPenh Vol 8-42 SamBo SamBath-PhalLa

PhnomPenh Vol 8-42 SamBo SamBath-PhalLa

Khmer song from Phnom Penh Collection Karaoke(50 Songs) DVD Vol # 8 Track # 42

Sambath Chhun criticizes Mam Sonando of Sambok Khmum Radio FM 105MHz

Sambath Chhun criticizes Mam Sonando of Sambok Khmum Radio FM 105MHz

Sambath Chhun criticizes Mam Sonando of Sambok Khmum Radio FM 105MHz Let's start from watch our videos together and find the good reason for Khmer People . just talking and find the best way to solve problem from their videos. And we upload khmer news today 2014,khmer news this week,Facebook hot news today and more khmer news from Cambodia everyday as possible. Please do not curse and talking and comment by smiling . This Content is not for someone . DON"T FORGET SUBSCRIBE US .. We will find of these videos to Khmer Territory TM : Mr Khem Veasna Ms Thy Sovantha Mr Yim Sovann Mr Sourn Serey Ratha Mr Mam Sonando Mr Hor Namhong Mr Var Kimhong Mr Sam Rainsy Mr Kem Sokha Somdach Hun Sen,Cambodia Prime Minister Youtube : www.Youtube.com/KhmerTerritoryTM Facebbok : www.Facebook.com/KhmerTerritory

Top Videa -  loading... Změnit krajinu
Načíst dalších 10 videí
 
 
Sorry, You can't play this video
00:00/00:00
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
CLOSE
CLOSE
CLOSE